#DIY

吱吱兵團

隊員:

  • 張詠清 (優才(楊殷有娣)書院)
  • 黎曉倩 (優才(楊殷有娣)書院)
  • 黃珉珈 (優才(楊殷有娣)書院)
  • 黃芷瀅 (優才(楊殷有娣)書院)

聲音感應器

Alison

隊員:

  • 陳大鈞 (迦密愛禮信中學)
  • 劉嘉瑤 (迦密愛禮信中學)
  • 吳琬渝 (迦密愛禮信中學)
  • 劉繼興 (迦密愛禮信中學)
  • 劉穎兒 (迦密愛禮信中學)
  • 彭秀君 (迦密愛禮信中學)